Net Present Value (NPV) “Een pro-actief management tool”


Het komt herhaald voor dat IV / ICT projecten in de opstart fase een business case opstellen waarna, zodra de uitvoering gestart is, de aandacht verschuift naar (in volgorde): 1) techniek 2) implementatie 3) overdracht naar de lijn 4) exploitatie lasten en ...... de business case (als sluitstuk). Vaak ontbreekt ook risico management in die business case context. Vaak wordt onbedoeld het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd (de mens denkt nu eenmaal creatiever in negatieve scenario’s): voor de zekerheid neemt men de kosten te hoog, baten niveau/tempo/hardheid te laag, life-cycle investering te kort, min-midi-max scenario’s, disconto voet te laag etc. Effecten daarvan zijn exponentieel immers alles versterkt elkaar. Onbedoeld worden “veilige” projecten omgevormd tot risicovolle projecten met als gevolg risico zoekend gedrag (welke soort projecten halen die hoge lat dan nog?). Dit terwijl risico management (let wel: bewuste omgang met) juist onderdeel van de business case uit maakt. Vaak ontbreekt aandacht voor de sensitivity van het geheel: welke zijn de primair te managen cost en benefit drivers? De vraag is of in dat geval beslissingen juist uitvallen ! Er is een methode om recht te doen aan voorgaande tekortkomingen.

Er zijn verschillende methoden om vanuit financieel perspectief te bepalen of investeringen in de IV / ICT voldoende rendement zullen opleveren zoals: Net Present Value (NPV) cq Netto Contante Waarde, Pay-back-period cq terugverdientijd, Return on Investment (ROI), Internal Rate of Return (IRR). Voordelen van NPV ten opzichte van die andere methoden zijn o.a. dat rekening gehouden wordt met tijdsvoorkeur in geld, gekeken wordt naar de lifecycle, cash flows moeilijk te manipuleren zijn (denk aan boekhoud schandalen), uitkomst uitgedrukt wordt in geldswaarde, effecten van tempo en eenmalig versus repeterende reeksen maximaal tot uitdrukking komen. Naast voordelen zijn er vanzelfsprekend ook een aantal pittige vraagstukken bij het toepassen van NPV en andere methoden. Voorzichtigheid is geboden bij de keuze van de disconto voet immers de hoogte wordt bepaald door de betekenis die je eraan geeft (rente die je van de bank krijgt of juist betaalt, rendementseis van aandeelhouders, risicoprofiel?). Des te hoger des te meer effect van tempo en eenmalig versus repeterende reeksen. Welke life-cycle kies je (bepalend is de afloopconditie: stopt of betreft het wel/niet technologisch identieke vervanging?). Welke kosten hanteer je (alleen out-of-pocket?). Welk peilmoment geldt (sunk cost?). Van belang is dat zowel de sterke als de zwakke punten onderkend worden bij het toepassen van een methode als NPV (ondeskundig gebruik geeft beslissers een verkeerde voorstelling van zaken).

Het toepassen van NPV is niet louter een exercitie die beperkt blijft tot de opstart fase maar dient een pro-actief management tool te zijn voor de gehele project life cycle. De business case wordt als het ware “driver” voor het nemen van belangrijke beslissingen en draagt bij tot succesvolle uitvoering van projecten.

PM Basics verenigt business economics met projectmanagement.

Copyright © 2006 PM Basics B.V.. All rights reserved (September 27th 2006)

Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE